kartes sīktēls ar saiti uz Balticmaps-

Mēmeles baseina upes ~ 

 no avotiem Žebere; Cēze; Stērstiņa, Jūga; Dzilna, Roņupīte, Pālupe, Ļaudīte,                            ATSEVIŠĶI -       Dienvidsuseja                                      upese.lt 

LIELUPES > satekupes MĒMELES apakšbaseins Viduslietuvas zemienes Mūšas—Nemunēles un Jānišķu līdzenumā, un Taurkalnes līdzenuma Upmales paugur-līdzenumā starp Linkuvas paugurvalni un Taurkalnes valni, ar visu pakāpju pietekām.                                                                                                                                                                                                                         PAPILDINĀTS- 12.01.2018.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

MELE191 (40)Nemunēle970,5  Lūšnas ezers   4060
(2075)
 0,9876 km robežupe 

MēmeleLietuvas teritorijā saukta Nemunēle (lietuviešu: Nemunėlis), teka Lietuvā un Latvijā. Sākas Lietuvā Augštaitijas augstienes Šventojas paugurainē pie Rokišķiem, augšgalā lietots Lūšnas nosaukums. Ūdensšķirtne ar Nemunas sateces baseinu. Augštece 75 km Lietuvā, vidustecē 76 km tece ir Latvijas — Lietuvas robeža. Augštecē vietām kritums līdz 3,3 m/km. Pilnībā ar abiem krastiem Latvijā ienāk pie Mēmeles (gaisa līnijā 27 km no satekas), un tek 40 km, ar kritumu 60 m. Vidējais gada caurplūdums 24,5 m³/s. (upes.lt) Baseinā 1/4 daļa mežu, 40 % purvaiņu, 62 ezeri 24,7 km² kopplatībā. Vidusdaļā tek pa dziļu ieleju. Straumes ātrums pārsvarā 0,3 — 0,4 m/s, dziļums 1,2—1,5 m. No Brunavas līdz Bauskai iespējama kuģīšu satiksme (LME1968). Īpatnējais ielejas izliekums pie Kurmenes (kas veido arī Valstu robežas kontūru), rodas aptekot Linkuvas valni (ledāja gala morēnu). Bauskā (lejpus Bauskas pilskalna) satekot ar Mūsu, veido Lielupi (> labā krasta satekupe). 

Lielākās pietekas - Apašča (Lietuvā), Vīžona (Lietuvā), DienvidSUSEJA114 km; pietekas - Zalvīte (36 km), Radžupe (21 km), Arālīte (21 km)), 

Viesīte66 (61 km), Neretiņa (25 km), Rīkonu strauts (18 km), Žūru strauts (9 km), 

Baseina shēma no A.Priedītis, Ar makšķeri Latvijas.., 1960. 

Mēmele izceļas Rokišku apkārtnē, Augštaitijas rietumu nolaidē, satekot divām nelielām upītēm. Bauskas rajona Skaistkalnes vidusskolas jaunie novadpētnieki, sadarbībā ar Lietuvas psr Radvilišķu vidusskolas novadpētniekiem, pārgājiena laikā 1957. g. jūnijā noskaidrojuši, ka Mēmele iztek no nelielā Ruopišķu ezera dienvidos, nevis ziemeļos no Rokišķu pilsētas, kā tas atzīmēts vairākās nesen iznākušajās kartēs. Plūstot pa Pandelis rajona teritoriju, Nemunele no labās puses uzņem nelielās Vižuonas upītes ūdeņus. Aiz Kvetkas ciema Nemunele drīz sasniedz Latvijas psr teritoriju, te viņā ietek Neretiņa. No šejienes Mēmele tek pa abu brālīgo padomju republiku robežu apm. 70 km garā posmā. Šajā posmā Mēmelē ietek tās lielākās pietekas: Liela Susēja un Viesīte no labās un Apašča- no kreisās puses. Apm. 10 km lejpus Skaistkalnes Mēmele ieplūst Latvijas teritorijā.
Gar robežu un Latvijā Mēmele plūst pa samērā dziļu un platu leju, kas sākas no L. Susejas ietekas. Upes kritums ir samērā mazs — tikai 0,55 m uz 1 km.


(Lielupe1957)

 Dabas liegums Paņemūnes meži - saite DA pārvaldes vietnē; 

Laivojums ar plašāku skatu uz VIDES problēmām vietnē mosties.org. 

Kilometrāža ar laivas.lv tekstu - plauktā pie aprakstiem
Aizsprotu problēmas - raksts no V.Gabrāna
 Skaistkalnes kriteņu DP, 
 VĒRTUMI KRASTOS - 

Kurmenes, Skaistkalnes parks; 
> Ausekļu dzirnavas, tūrisma objekts; 
< Aužeļu pilskalns; 

Sateces baseins, visas pietekas - (bez D Susejas), sākot no augšgala- 

Lūšna; >Laukupe23 (<Ravupis); <Beržona; >Vingerine22 (<Kardupelis; >Beržiena); >Vīžona40 (<Ūdrupis; <Karvelis; >Gervalė; >Šaltoja- |ūdensšķirtne ar Daugavu| (>Šeškynė); >Juodupė (Paskaistis); <Valeikupis; >Pajuodupelys; >Plentauka; >Lakštena; >Minava; >Drūčiupis; <Valkšna); >Pūkinė: >Nadžupe; <Gaigala (<Senupe //Senupis);  >Nereta25 /valstu`robeža/; <Plačiuju kanāls; >Dorupīte; <Strautas; >Egļupīte; <Kišupe;; >Vieniņa`grāvis; <Audupe; >DIENVIDSUSEJA114; <Sandariškiu upelis; >Viesīte66 (>Veccēzīte11,5); <Totorkalniu upelis; <Bėnupe (Palsupė); <Apašča88;  >Žūžas`strauts; >Riju`strauts; <Kraklis; <Rindauga; >Kalnamuižas`strauts;

<Žvejotgalos`upīte; >Ānmēmeles`strauts; <Bardžūnu strauts (>Krūtas (<Ašoklis)); <Budbergas strauts; <Kukuču strauts; <Kalnadruvu grāvis: >Rīkanu strauts18 (Kadiķu`grāvis; Kūgeļstrauts); <Robežgrāvis; >Žūru strauts9; >Vecsaules strauts; <Ķīku`strauts; >Likvertenu`strauts;   Saules`strauts7; 

<Apašča88 //>Apaštėlė; <Ilgoja; >Kadoras; >Dunojėlis; <Agluona; >Rovėja (<Kubiliu`up.; >Garšva; >Jievinė; >Serbenta (>Molina; <Agemiškė); <Margeniškis; >Karvelupis; <Gylė; >Kryžiupis; <Žirglaukis; <Obelaukis; <Varnupys); <Šilinė (<Šilinėlis; >Upėlis); <Balo`upelis; <>Užusilės`upelis; <Čigonu`up.; >Augštoji`Gervė (<Užla; >Gervė); >Žemoje`gervė (>Perkasas?; <Stridinis; <Pekla; <Gervelė); >Perkasas); 

Viesīte66 (61) -Viesītes ezers (Roņupīte; Ļaudīte); >Melnupīte; >Sunīte13; >Pālupe6; >Jūga10; >Dzilna12; <Dzelzīte5; <Liesvinču grāvis; <Cēzīte11,5; Žebere; Platone; Stērstiņa; Varžupe; Vilkupīte; 

izmatots foto: Gatis Pāvils, wondermondo.com.

Patreiz atšķirtā lapa ir kā PARAUGS, kādas ziņas iespējams sasmelt par teju vai ikvienu Dzimtenes straumīti.

Nereta; (arī Neretiņa lietuviešuNereta) ir pirmā Mēmeles > labā pieteka Latvijas pusē. 

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 NERETA 25Neretiņa 23 0,9    108 (34,2) 0,024 robežupe

Sākas dienvidos no Sargūnu purva uz Latvijas un Lietuvas robežas. Tek Neretas un Jēkabpils novados Latvijā un Panevēžas apriņķī Lietuvā. Pirmos 7 km tek kā novadgrāvis purvainā un mežainā apvidū Lietuvā; tālākajā tecējumā līdz ietekai Mēmelē ir Latvijas un Lietuvas robežupe. Upe visā garumā regulēta. Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir Neretaslauki, Pilkalne un Suvainišķi (Lietuvā). 

Suseja, saukta arī Dienvidsusēja, Lielā Susēja vai Susēja, ir lielākā Mēmeles >labā krasta pieteka SĒLIJĀ.           Vairāk skatīt-/Suseja;

Sākas satekas žuburā satekot Dobei, Vilkupei un Lāčupītei Aknīstes nolaidenuma rietumos pie Gārsenes. Par galveno zaru uzskatāms kraujajā senielejā no Subates ezeriem nākošais ar Dobes vārdu.  Jaunākos avotos ilgu laiku kļūdaini pieņemts DA zars Gārsenē kā noteicošais. 

Viesīte ir Mēmeles > labā krasta pieteka Viesītes, Jaunjelgavas un Neretas novados. 

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanāls
km² 
km³

 VIESĪTE 66 (61)  50 ezers
 96,2 14,5 km
 438,2 0,11 

Iztek no Viesītes ezera Sēlijas paugurvalnī. Tek lielākoties pa Taurkalnes līdzenumu A - R virzienā. Baseinā daudz mežu un purvu, palienēs pļavas. Augštece līdz autoceļam P86 regulēta. Lejtecē upes krastos 7-9 m augstas kraujas. Ietek Mēmelē pie Krastiem

>Viesīte66 (>Melnupīte; >Sunīte13; >Pālupe6; >Stērstiņa; >Jūga10; >Dzilna12; <Dzelzīte5; <Liesvinču? grāvis; <Platone1,5; <Cēze /Veccēze11,5; Varžupe; Vilkupe; <Žebere9); 

Hercogistes laikos upe kalpojusi tranzīta preču pārvadājumiem, kurus līdz miestam pie ezera nogādāja pa Daugavas <Robezchuppe, un orēs. 

Dzelzīte () ir Viesītes < kreisā pieteka Viesītes novada ziemeļrietumos. Garums 5 km Tek cauri meža masīviem ziemeļu virzienā. Ietek Viesītē lejpus Sunītes ietekas. Upi nešķērso valsts autoceļi, tās krastos nav lielāku apdzīvoto vietu. 

Melnupīte (Melnupe) ir Viesītes > labā pieteka Viesītes un Jaunjelgavas novados. Garums 5 km Izteka bijušajā Beku purvā uz austrumiem no Sunākstes. Tek dienvidrietumu virzienā. Ietek Viesītē uz dienvidiem no Brežģu purva. Lielu daļu no tecējuma veido robežu starp Viesītes un Jaunjelgavas novadiem. Upi šķērso valsts autoceļs V956 (DaudzevaViesīteApserde). Netālu no upes atrodas Mazsunākste. 

Ānmēmeles strauts ir Mēmeles > labā pieteka 3,3km Vecumnieku novadā. Izteka - uz dienvidiem no Kalnakroga. Tek dienvidu virzienā, vidustecē sagriežoties uz dienvidrietumiem. Ietek Mēmeles upē pie Mēmeles. Upi šķērso valsts autoceļš V1020 (Likverteni–Jaunsaule–Skaistkalne), tās krastos atrodas Mēmele

Kalnamuižas strauts /Baltais grāvis ir Mēmeles > labā pieteka 8km, lejpus Skaistkalnei Vecumnieku novadā. Tek dienvidu-dienvidrietumu virzienā, lejtecē pagriežoties uz dienvidiem-dienvidaustrumiem (Wiki). Ietek Mēmelē lejpus Kalnamuižas. Upi šķērso valsts autoceļš V1020 (Likverteni–Jaunsaule–Skaistkalne). 

Riju strauts ir Mēmeles > labā pieteka 1,9km Vecumnieku novadā. Izteka - uz ziemeļiem no Skaistkalnes. Tek dienvidu virzienā. Ietek Mēmeles upē Skaistkalnes teritorijā. Upi šķērso valsts autoceļš V1003 (Ozolaine–Skaistkalne–Straumes), tās krastos atrodas Skaistkalne

Rīkanu strauts ir Mēmeles > labā pieteka 13km, Vecumnieku un Bauskas novadā. Izteka - uz ziemeļiem no Kalnakroga. Tek rietumu-dienvidrietumu virzienā, vidustecē sagriežoties uz rietumiem. Ietek Mēmeles upē iepretim Brunavai. Upi šķērso valsts autoceļi V1019 (Jaunsaule–Ozolaine–Bērznieki) un V1020 (Likverteni–Jaunsaule–Skaistkalne).

Cēze bija < kreisā pieteka līdz 19.-20. gs. mijā izveidotā pārrakuma, kurš augšgalu pievienoja Susejai pie Ērberģes, un saucas Krācējgrāvis. Kopš tā laika sākās lejteces nosaukums Veccēze apmēram 12 km garumā. Gultne visā garumā regulēta.

<Apašča88 //>Apaštėlė; <Ilgoja; >Kadoras; >Dunojėlis; <Agluona; >Rovėja (<Kubiliu`up.; >Garšva; >Jievinė; >Serbenta (>Molina; <Agemiškė); <Margeniškis; >Karvelupis; <Gylė; >Kryžiupis; <Žirglaukis; <Obelaukis; <Varnupys); <Šilinė (<Šilinėlis; >Upėlis); <Balo`upelis; <>Užusilės`upelis; <Čigonu`up.; >Augštoji`Gervė (<Užla; >Gervė); >Žemoje`gervė (>Perkasas?; <Stridinis; <Pekla; <Gervelė); >Perkasas);

Par Mēmeli rakstīts - 

Par Mēmeles (Nemuneles) garumu nav īstas skaidrības. Pēc lietuviešu datiem, Mēmele ir 185 km gara (1), bet pēc dažu mūsu autoru domām — tikai 166 km gara.2 Turpretim skolotājs Indriķis Sleinis savā rakstā «Latvijas upes» (publicēts rakstu krājuma «Latvijas zeme, daba un tauta» 1. sējuma 199. Ipp., izd. Rīgā, 1936) apgalvo, ka Mēmele ir 182 km gara.
1 K. Gerulaitis, «Lietuvos TSR ģeogrāfija», Valstybine Pedagogines literatūros leldykla, 1952., 26. Ipp.

Mēmele izceļas Rokišku apkārtnē, Augštaitijas rietumu nolaidē, satekot divām nelielām upītēm. Bauskas rajona Skaistkalnes vidusskolas jaunie novadpētnieki, sadarbībā ar Lietuvas psr Radvilišķu vidusskolas novadpētniekiem, pārgājiena laikā 1957. g. jūnijā noskaidrojuši, ka Mēmele iztek no nelielā Ruopišķu ezera dienvidos, nevis ziemeļos no Rokišķu pilsētas, kā tas atzīmēts vairākās nesen iznākušajās kartēs. Plūstot pa Pandelis rajona teritoriju, Nemunele no labās puses uzņem nelielās Vižuonas upītes ūdeņus. Aiz Kvetkas ciema Nemunele drīz sasniedz Latvijas psr teritoriju, te viņā ietek Neretiņa. No šejienes Mēmele tek pa abu brālīgo padomju republiku robežu apm. 70 km garā posmā. Šajā posmā Mēmelē ietek tās lielākās pietekas: Liela Susēja un Viesīte no labās un Apašča- no kreisās puses. Apm. 10 km lejpus Skaistkalnes Mēmele ieplūst Latvijas teritorijā.
Gar robežu un Latvijā Mēmele plūst pa samērā dziļu un platu leju, kas sākas no L. Susejas ietekas. Upes kritums ir samērā mazs — tikai 0,55 m uz 1 km.

Aiz Skaistkalnes Mēmele lēnā tecējumā garām Brunavai dodas uz Bausku. Starp Brunavu un Bausku iespējama kuģīšu satiksme. Vecsaules ciema teritorijā, netālu no Bauskas, Mēmeles krastā ir dzejnieka Plūdoņa dzimtene (Lejenieki). Pēc dažu vēsturnieku domām, Vecsaules Čapānu māju tuvumā atradusies slavenās Saules kaujas (1236. g. 22. septembrī) vieta. Šajā kaujā, kā zināms, apvienotie zemgaļu un lietuvju spēki spēj iznīcināt apm. 10.000 Zobenbrāļu ordeņa bruņinieku. Citi vēsturnieki, turpretim, domā, ka Saules kaujas vieta atradusies Šauļu apkaimē. (Kur plūst Lielupe, IM 1957)


attēls: pilskalns Mēmeles < kreisā krastā pie Aužeļiem. E.Brastiņš (1923)


KARTES - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Bauskas novads, 2015; karte mērogā 1 : 75 000 (750 metri cm),

Tecējums vēsturē ~

Pēc dažu vēsturnieku domām, Vecsaules Čapānu māju tuvumā (mūsdienās 8 km augšpus tiltam) atradusies slavenās Saules kaujas (1236. g. 22. septembrī) vieta. Šajā kaujā, kā zināms, apvienotie zemgaļu un lietuvju spēki iznīcina apmēram 10.000 Zobenbrāļu ordeņa bruņinieku. Citi vēsturnieki, turpretim, domā, ka Saules kaujas vieta atradusies Šauļu apkaimē. 

 Bet 1892.g. apceļojot kājām Kurzemi, Valdemārs Zālītis (Valdis) apmetas Bauskā un  novēro -  Abi viņi darināti no koka; bet Mēmeles tilts peld ūdenī, kamēr otrais, Mūses tilts — augsti gaisā un dēļu seguma pēc, kas aizsargā tilta spraišļus un koka daļas no sāniem, izskatās attālumā kā milzīgi gara upes gravai pārlikta pūra lāde, kas atbalstās augstos varenos akmens pīlāros. (foto pie Mūsas)

 Jau pie Bauskas, kur upei cieti akmeņi gan gultnē gan krastos, bija jāspridzina kanāls lai zemākā ūdenī arī pārvietotu pludināmos kokmateriālus. 

 Lielos palus 1928.g. novēro un skarbi apraksta Jaunākās Ziņas korespondents Kārlis Skalbe. Daudzi tūkstoši baļķu sastrēgst pie tilta un arī salauž to...

Augšpus tilta, cik tālu acis sniedz, upes nav, ir tikai cieti sablīvēti baļķi, stenceļi, malka, pa kuru iedzīvotāji sausām kājām staigā pāri no viena krasta uz otru, izlietodami šo satiksmes līdzekli sagrautā tilta vietā. Dīvaini un savīti resni simts pēdu gari baļķi ar visas milzīgās koku masas smagumu, kuru straume dzen viņiem virsū, spiežas uz tilta trim vidējiem betona pīlāriem, kuri, celti 1923. gadā, tomēr nav padevušies. Plūdu straume, meklēdama ceļu gar malu, ir aiznesusi divus koka pīlārus un izrāvusi ap 15 asis dziļu robu cietā radžu krastā, aiznesdama mazu sakņu dārzu, līdz pusei pārgriežot salātu dobes un...

Kopš 2017.g. pa Mēmeli un gar tās krastiem sāk kustēties biedrības 1836.lv robežas apceļotāji. 

~ Vērtumi krastos

Dzejnieka Viļa Plūdoņa muzejs viņa dzimtas mājā Lejeniekos < kreisajā krastā pie Strauta gravas, 6,5 km rīta pusē Bauskai.Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!

Sateces baseins, visas pietekas - (bez D Susejas), sākot no augšgala- 

Lūšna; >Laukupe23 (<Ravupis); <Beržona; >Vingerine22 (<Kardupelis; >Beržiena); >Vīžona40 (<Ūdrupis; <Karvelis; >Gervalė; >Šaltoja- |ūdensšķirtne ar Daugavu| (>Šeškynė (Lūkšta)); >Juodupė (Paskaistis); <Valeikupis; <Būtėniškio upėlis; >Pajuodupelys; >Plentauka; >Lakštena; >Minava; >Fermos upelis; >Drūčiupis; <Valkšna); >Pūkinė: >Nadžupe; <Gaigala (<Senupe //Senupis);  >Nereta25 /valstu robeža/; <Plačiuju`kanāls; >Dorupīte; <Strautas; >Egļupīte; <Kišupe; >Vieniņa grāvis; <Audupe; >DIENVIDSUSEJA114; <Sandariškiu upelis; >Viesīte66 (>Veccēzīte11,5); <Totorkalniu upelis; <Bėnupe (Palsupė); <Apašča88;  >Žūžas strauts; >Riju strauts; <Kraklis; <Rindauga; >Kalnamuižas`strauts; <Žvejotgalos`upīte; >Ānmēmeles`strauts; <Bardžūnu strauts (>Krūtas (<Ašoklis)); <Budbergas strauts; <Kukuču strauts; <Kalnadruvu`grāvis: >Rīkanu strauts18 (Kadiķu grāvis; Kūgeļstrauts); <Robežgrāvis; >Žūru strauts9; >Vecsaules strauts; <Ķīku strauts; >Likvertenu strauts;   Saules`strauts7;

<Apašča88 //>Apaštėlė; <Ilgoja; >Kadoras; >Dunojėlis; <Agluona; >Rovėja (<Kubiliu`up.; >Garšva; >Jievinė; >Serbenta (>Molina; <Agemiškė); <Margeniškis; >Karvelupis; <Gylė; >Kryžiupis; <Žirglaukis; <Obelaukis; <Varnupys); <Šilinė (<Šilinėlis; >Upėlis); <Balo`upelis; <>Užusilės`upelis; <Čigonu`up.; >Augštoji`Gervė (<Užla; >Gervė); >Žemoje`gervė (>Perkasas?; <Stridinis; <Pekla; <Gervelė); >Perkasas);

IESPĒJA PALSĪTIES LIETUVISKI - 

Nemunėlis teka Lietuvoje (Rokiškio ir Biržų rajonuose) ir Latvijoje; viena iš Lielupės ištakų.

Upės ilgis 191 km (Lietuvoje 151 km), baseino plotas 4048 km² (Lietuvoje 3770 km²). Išteka iš Lūšnos ežero, 6 km į pietus nuo Rokiškio. Teka į šiaurės vakarus. Nuo versmių 75 km teka Lietuvoje, nuo Neretos žiočių 76 km Lietuvos - Latvijos siena, toliau Latvijoje. Prie Bauskės su Mūša susilieja į Lielupę. Vaga aukštupyje 2 - 3 m pločio, vidurupyje praplatėja iki 30 - 40 m, žemupyje iki 40 - 60 m. Vagos pakraščiai užželia. Upės gylis aukštupyje 0,3 - 0,7 m, žemupyje 1,5 - 3,5 m. Vidutinis nuolydis Lietuvoje 70 cm/km (svyruoja nuo 22 iki 328 cm/km). Pavasario potvynių metu žemupyje vanduo pakyla daugiau kaip 4m, o aukštupyje, prie Panemunio apsemia krantus. Debitas prie Panemunio (143 km nuo žiočių): maksimalus 69,9 m³/s, vidutinis 2,60 m³/s, minimalus vasarą 0,20 m³/s, minimalus žiemą 0,15 m³/s; prie Tabokinės (69 km nuo žiočių): maksimalus 636 m³/s, vidutinis 23,1 m³/s, minimalus vasarą 0,69 m³/s, minimalus žiemą 0,0,23 m³/s. 40 km nuo žiočių vidutinis debitas 24,5 m³/s.  Pavasarį prie Tabokinės upe nuteka 49%, vasarą 11%, rudenį 20%, žiemą 20% viso metinio vandens kiekio. Vandens kelionė šia upe tinka pradedantiesiems vandens turistams. Rekomenduojamos plaukimo priemonės - baidarės, kajakai, pripučiami laiveliai, kanojos. Maršrutas vietomis įdomus.

SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai.Liepiņš

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .