kartes sīktēls ar saiti uz Balticmaps-~ Palsa ~ Vizla ~

Sateces avoti: Spandaka; Bukšupīte; Kļavaisa, Ķeņģu strauts, Naucupīte; Maisiņupīte; Šepka; Lapupe; Tulčupīte; 

Palsa ir bijusī Gaujas < kreisā pieteka Ziemeļvidzemē. Kļuvusi par Vizlas <pieteku, un 14 km īsāka. Augšteces ieleja izveidojusies Vidzemes augstienē starp Mežoles un Piebalgas pauguraini, lejtece Augšgaujas nolaidā.                          PAPILDINĀTS - 16.11.2017.

pamatnosaukums  garums
sinonīmi kritums
vidējais
sākotne  izteka stāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 PALSA 68 (82)  Ūdrupe 154   Slapjuma kalns 201-210  sajaukts 204 (493) 0,05 baseinu pārdale

Sākas Slapjuma kalna tuvumā  Dzērbenes pagastā, ūdensšķirtnē ar Raunu.  Augštece uzņem Ķežu, Doļu un Papalša ezeru ūdeņus, tek pa mežainu un paugurainu apvidu Vidzemes augstienes ziemeļu daļā. Augštecē saukta Ūdrupe. Vidustece tek pa Augšgaujas pazeminājumu izteiktā ielejā. Drustu pagastā Duniju dzirnavezers  (19,3 ha). Lejpus  Palsmanes  pēc 1960. g. izdarīja pārrakumu uz Vizlu  izveidojot 3 km garo Jaunpalsu. Pa šo jauno rakumu bija paredzēts novadīt daļu Palsas ūdeņu, taču tika izskalota tik dziļa gultne, ka visi Palsas ūdeņi sāka tecēt uz zemāk esošo Vizlu. Palsas vecgultne līdz Rauzas ietekai saglabājusies tikai kā krūmainas vecupes un daļēji izlīdzināta. Agrākā upes baseina lielākā ūdeņu daļa tiek novadīta pa Vecpalsu. Lielākās apdzīvotās vietas krastos: PalsmaneVariņi. Upi šķērso autoceļš P27


Lielākās pietekas- 

<Kļavaisa, <Ķeņģu strauts, <Akmeņupīte; >Naucupīte; 


foto; vecais mūra tilts tehnikas piemineklis (1834) Vidagā, km pirms ietekas, 

Baseina vērtība Dabas liegumi upespērlēnēm, saite Latvijas Dabas fonda teksts. Liegums apstiprināts 2001.g. un tālabad vairākkārt notikušas kopšanas talkas

Akmeņupīte ir 9,2 km Palsas < kreisā pieteka Smiltenes novadā. Iztece uz dienvidiem no Ķeņģiem. Tek ziemeļrietumu virzienā. Ietek Palsā lejpus Variņiem. Akmeņupīti šķērso valsts autoceļi P27 (Smiltene — Gulbene), V268 (Ķeņģi–Variņi–Rudbārži) un V248 (Cirgaļi–Palsmane–Ūdrupe), tās krastos atrodas Variņi.

Kļavaisa (arī Klavaisa, Klavaiša, Kļavaiša) ir 16,1 km Palsas < kreisā pieteka Smiltenes novadā. Iztece - uz austrumiem no Krievu purva. Tek ziemeļaustrumu virzienā. Ietek Palsā lejpus Palsmanes. Lielākās pieteka - Kumeļupe. Kļavaisu šķērso valsts autoceļi P27 (SmilteneGulbene) un V243 (Blome–Birzuļi–Palsmane), tās krastos atrodas Palsmane.

Kumeļupe ir Kļavaisas > labā pieteka Smiltenes novadā. Iztece - pie Aškājas. Tek ziemeļu virzienā. Ietek Kļavaisā pie Kļavaisiem. Kumeļupi nešķērso valsts autoceļi.

Sterģupīte ir 4 km Palsas < kreisā pieteka Smiltenes novadā. Tek austrumu-ziemeļaustrumu virzienā. Ietek Palsā augšpus Variņiem. Sterģupīti divreiz šķērso valsts autoceļš V254 (Vidaga–Grošļi–Krustakmens), kā arī autoceļš P27 (Smiltene—Gulbene). Tās krastos atrodas Grošļi.

Vecpalsa ir Gaujas < kreisā pieteka Apes un Smiltenes  novados. Tomēr tā tek šeit, vēsturiskas skaidrības dēļ. Bijusī Palsas upes lejasdaļa lejpus Palsas—Vizlas pārrakuma (Jaunpalsas). Rauza par Vecpalsas pieteku uzskatāma tikai nomināli, jo gultnē no Jaunpalsas līdz Rauzas ietekai nav caurplūduma un lielāko daļu Vecpalsas noteces veido Rauzas un tās pietekas Šepkas ūdeņi. Lielākā apdzīvotā vieta krastos ir Grundzāle. Pie ietekas gaujā Staldu pilskalns. Upi šķērso autoceļš A2 . Upes lejtece ietilpst  Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidū . 21/266,7/60,1 ietekas mvjl. Pietekas - Rauza un Maiļupe; Liepu grāvis; Ceizelīte 

VECPALSA - <Maiļupe; <Rauza40 /Maisiņupīte \Skatīt -Lizdoles ezers  (<Ruņģupīte; >Šepka26 (>Ludze; <Lipsa; ?>Lapupe));

Rauza (augštecē - Mūsiņupīte) ir 40 km gara Palsas (Vecpalsas) < kreisā pieteka Smiltenes novadā. Iztece - no Lizdoles ezera. Tek ziemeļaustrumu virzienā. Ietek Vecpalsā augšpus Caunēm. Rauza caurtek Launkalnes ūdenskrātuvi un Jeiskas dzirnavu ezeru. Lielākās pietekas - Maiļupe, Ruņģu strauts un Šepka. Rauzu šķērso valsts autoceļi V235 (Lembis–Drusti–Vecpiebalga), V253 (Menskas–Medņi), P27 (Smiltene—Gulbene), V243 (Blome–Birzuļi–Palsmane) tā krastos atrodas Launkalne, Rauziņa un Rauza.

Ķeņģu strauts ir Palsas < kreisā pieteka Smiltenes novadā. Iztece - uz dienvidrietumiem no Ķeņģiem. Tek ziemeļaustrumu virzienā. Lejtecē caurtek Zaķu dīķi un Vilciņu dīķi. Ietek Palsā lejpus Variņiem. Ķeņģu strautu šķērso valsts autoceļi V412 (Ķeņģi–Jaunpiebalga) un P27 (Smiltene—Gulbene). Ķeņģu strauta krastos atrodas Ķeņģi un Jaunzemi.

Šepka ir 24 km gara Rauzas > labā pieteka Smiltenes un Raunas novados. Izveidojas, satekot > Ludzei un < Lipsai. Tek ziemeļaustrumu virzienā. Ietek Rauzā augšpus Rauzas ciema. Caurtek Rauzas dzirnavu ezeram. Šepku šķērso valsts autoceļš P27 (Smiltene—Gulbene), tās krastos neatrodas lielas apdzīvotās vietas.

Ludze (arī Ludzenieku upe) ir 12,4 km gara Šepkas > labā satekupe Smiltenes novadā. Iztece - no ?Ežu ?ezera, uz ziemeļaustrumiem no Mīlakšām. Tek ziemeļu-ziemeļaustrumu virzienā. Uz dienvidaustrumiem no Vārniņām, pie autoceļa P27 (Smiltene—Gulbene), satek ar Lipsu, izveidojot Šepkas upi. Ludzi šķērso valsts autoceļš V253 (Menskas–Medņi), tās krastos neatrodas lielas apdzīvotās vietas.

Lipsa ir 16,0 km GARA Šepkas < kreisā satekupe Smiltenes novadā. Iztece - uz ziemeļiem no Avotu dīķiem. Tek ziemeļaustrumu virzienā. Uz dienvidaustrumiem no Vārniņām, pie autoceļa P27 (Smiltene—Gulbene), satek ar Ludzi, izveidojot Šepkas upi. Lipsu šķērso valsts autoceļš V253 (Menskas–Medņi), tās krastos neatrodas lielas apdzīvotās vietas.

Ruņģu strauts (arī Ruņģupīte) ir 7,7 km Rauzas < kreisā pieteka Smiltenes novadā. Izteka - no Ruņģu ezera. Tek ziemeļaustrumu virzienā. Ietek Rauzā pie Launkalnes. Ruņģu strauts augštecē caurtek Bācītes ezeru. Ruņģu strautu šķērso valsts autoceļi V267 (Ķieģeļceplis–Lizdole), V251 (Branti–Pieniņi–Launkalne) un V235 (Lembis–Drusti–Vecpiebalga), tā krastos atrodas Prāmnieki un Launkalne.

Ceidzelīte (arī Ceizelīte) ir 1,4 km gara Vecpalsas > labā pieteka Apes un Smiltenes novados. Iztece - pēc vienām ziņām - no Lejas Bužezera, pēc citām - uz ziemeļiem no Melnā purva. Tek apmēram ziemeļu virzienā. Ietek Vecpalsā lejpus Grundzāles. Ceidzelīti šķērso valsts autoceļš A2 (Rīga—Sigulda—Igaunijas robeža (Veclaicene)).

Maiļupe ir Rauzas  labā pieteka Smiltenes novadā. Tek ziemeļaustrumu virzienā. Ietek Rauzā pie tās ietekas Vecpalsā. Maiļupi var traktēt arī kā Vecpalsas pieteku, jo lejtecē veido ar to vienotu grāvju sistēmu. Maiļupi šķērso valsts autoceļš V243 (Blome–Birzuļi–Palsmane), tās krastos neatrodas lielas apdzīvotās vietas.

Dabas liegums Rauza - saite DA pārvaldes vietnē. 

Cauri Briņģu ezeram tek Palsa. Tā ir 82 km gara Gaujas pieteka, ko augšgalā sauc arī par Ūdrupi. Palsa sākas Slapjuma kalna piekājē — 206 m virs jūras līmeņa; upe ir meandrām* bagāta un strauja. Aiz Briņģu ezera Palsa kļūst platāka un lēnāka. Dziļākos atvaros mīt līdakas, asari un raudas. Ap Palsu atrodas viens no lielākajiem Latvijas gāršas tipa meža masīviem. 18. gs. Palsā zvejotas pērles. (Vidzemes augstiene, K.Vētra 1960). 

Patreiz atšķirtā lapa ir kā PARAUGS, kādas ziņas iespējams sasmelt par teju vai ikvienu Dzimtenes straumīti.

Vizla, < kreisā Gaujas pieteka pirms Virešiem. 

pamatnosaukums  garums
sinonīmi kritums
vidējais
sākotne  izteka stāvoklis   baseins
notece   īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 VIZLA  26   80      Skatīt  33 (298)  0,077  papildināta ar Palsu

Sākas mežainā apvidū Z no Lielā purva Gulbenes R. Trapenes līdzenumā. Vizlas augštece ir neliels regulēts strauts. 10 km pirms ietekas Gaujā ievadīts Palsas augšgals.  Bija vairākkārt mazāka upele  pirms Palsas ievadīšanas . Derētu pavērot kā mainās tās grīva. 

 Dabas liegums Lielais purvs DA pārvaldes vietnē;  Vizlas dabas taka Apes novada vietnē

 VĒRTUMI KRASTOS -dziedava.lv logo ar saiti      
<Žākļu dižakmens;

FOTO - dziedava.lv

Kopējā baseina pieteku pietekas - 

VIZLA (<Bukšupīte; <JaunPALSA; >Robežupīte); PALSA /Ūdrupe (>Linuža gr.; >Bērzupīte; <Tulčupīte; >Naucupīte; >Usmaņu strauts; <Akmeņupīte; <Ķeņģu strauts; <Kļavaisa (>Kumeļupīte)); Vecpalsa (<Rauza56 /Mūsiņupīte -Lizdoles ezers (?Brasla; <Ruņģu strauts; >Šepka24 (>Ludze; <Lipsa); >Ceidzelīte); 


Pie Abuliņiem, šķērsojot Pleskavas šoseju, var sasniegt Palsas pietekas Rauzas krastus. Rauza ir lielākā Palsas pieteka un sākas Vidzemes augstienes nogāzē no Lizdoles ezera. Pie Launkalnes Rauzai pievienojas Pāvulupīte, kas savāc ūdeņus kēmu paugurainē un sīkos ezeriņos. No Launkalnes Rauza ir ūdeņiem bagāta un ar lielu kritumu uz Vidusgaujas zemieni (K.Vētra1960). 

 Vizla pirms ietekas Gaujā; foto: Gatis - wondermondo.com.

Bukšupīte ir 1,4 km gara Vizlas < kreisā pieteka Smiltenes novadā. Iztece uz austrumiem no Variņiem. Tek ziemeļaustrumu virzienā. Ietek Vizlā pie Lindēm. Bukšupīti nešķērso valsts autoceļi.

Robežupīte ir Vizlas > labā pieteka Apes un Smiltenes novados. Iztece - pie Grundzāles pagasta Berzkalnu mājām. Tek ziemeļu-ziemeļaustrumu virzienā. Lielu daļu no tecējuma veido Apes un Smiltenes novada robežu. Ietek Vizlā starp Vizlu un Vidagu. Robežupīti nešķērso valsts autoceļi, tā krastos neatrodas lielas apdzīvotās vietas.

 Reiz jaunatne brauc ar pūšļiem no Palsmanes. Iekāpjot protams atrauj "Dzirkstoši Palsu", un viss var sākties! Nākamajā dienā labi izmirkuši nonāk Gaujā, apžāvējas un pie Virešu tilta kāpj krastā lai brauktu mājās.. Pēc dažiem gadiem viens šī stāsta varonis, jau uz Gaujas, saķeras ar daudz pieredzējušāku laivotāju, ka nekādā gadījumā Palsa nevar ietecēt lejpus Virešiem... 

JS logo ar saiti uz kartes produktu

 

KARTE - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Alūksnes novads, 2015; karte mērogā 1 : 75 000 (750 metri centimetrā); 


SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU 

Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! © 


Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!


pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

           


Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš
Šeit es un Tu varam ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība. A/L. 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .